Wat is een audit?

Een audit is een onafhankelijk onderzoek binnen een organisatie of de uitvoering van beschreven procedures en instructies overeenkomt met datgene wat hierover in de praktijk is waar te nemen.

“Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en laten zien dat je doet wat je zegt”.

Een audit wordt uitgevoerd door een (onafhankelijke) auditor, die is getraind in het uitvoeren van audits en de rapportage hierover.

Audits kunnen worden gehouden in het kader van (kwaliteits)certificering, binnen de eigen organisatie of door opdrachtgevers. Het thema van de audit is afhankelijke van de eis van de opdrachtgever, kwaliteit, veiligheid, milieu, productie, etc.

Het resultaat van een audit is een rapport met verbeterpunten binnen de organisatie waar de audit is uitgevoerd. De mate van implementatie van de verbeterpunten is afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie.

Wat zijn fabrieksaudits? (factory audit FA)

Het begrip audit is zo langzamerhand een bekend bedrijfskundig instrument geworden waarmee organisaties hun managementsystemen kunnen beoordelen op effectiviteit en doelgerichtheid. De uitkomsten van een audit kunnen worden gebruikt om het proces van continue verbeteren op gang te krijgen. Audits kunnen door de eigen organisatie worden uitgevoerd als onderdeel van een gecertificeerd managementsysteem of door een extern certificatie bureau (Veritas, DNV, TÜV, ea.) Het resultaat is in alle gevallen een rapport met verbeterpunten.

Bij een fabrieksaudit hebben we te maken met een opdrachtgever(klant) die de zekerheid wil hebben dat zijn leveranciers(suppliers) in de supply chain, op een verantwoorde manier produceren waardoor de producten die zij leveren aan de opdrachtgever volgens de standaard van de opdrachtgever worden geproduceerd. Dit kan op het gebied van (machine)veiligheid, voedselveiligheid, GMP, SQP en andere standaarden zoals ISO 9001, 55001, e.a. zijn.

Hierbij zijn onderwerpen van belang zoals:

Het voldoen aan wet- en regelgeving;

De naspeurbaarheid van een product;

De omstandigheden waaronder is geproduceerd en opgeslagen;

Procesmanagement, volgorde van bedrijfsprocessen en beheersing, kalibratie;

De mate van bedrijfszekerheid van machines en andere productie assets;

De vakbekwaamheid van de medewerkers;

De kwaliteit van de toeleveranciers;

De deugdelijkheid van het eindproduct;

Beheersing van procedures en documenten.

Afhankelijk van het eindproduct, kunnen specifieke modules aan de audit worden toegevoegd zoals gereedschap, speelgoed, levensmiddelen, glaswerk, textiel kleding, cosmetica, e.a. Waarbij steeds de (kwaliteits/veiligheids)standaard van de opdrachtgever als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Voor de systematische aanpak is gekozen voor een standaard vragenlijst waarop gescoord kan worden in de categorieën “best practice”, acceptable, improvement required en non compliance. Op de punten improvement required en non compliance, dient door de auditor een toelichting te worden gegeven. De bedrijfsonderdelen waar naar gekeken wordt bestaan uit:

Incomming goods, toolshop, chemical storage, production, painting and finishing, packing, final QC.

Inkomende goederen, werkplaats/gereedschap, opslag chemicaliën, productie, spuiten, verven en afwerking, verpakken/expeditie, eindcontrole.

Het resultaat is een auditrapport met bevindingen en een corrective action plan (CAP), dat aan de geauditeerde organisatie wordt voorgelegd en aan de opdrachtgever voor de audit. Binnen een acceptabele periode dienen de punten uit het corrective action plan te worden opgelost en worden gerapporteerd.

Op deze wijze komt het proces van continu verbeteren op gang.

Spreekt u de systematiek van een fabrieksaudit aan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak en/of kennismaking. sfp@approven.partners